103
(SCI)
A Colorimetric Sensing of Hg(II) Ions Using 3-Mercaptopropionic Acid Modified Au Nanoparticles for the Undergraduate Chemistry Laboratory Curriculum
Journal of Nano Education
Yang-Wei Lin*, Pi-Yun Cheng*, Jui-Chien Tsai, Chi-Feng Li, Chien-Hung Chou, Pei-Yun You, Nai-Yue Hsu
7
1
Corresponding Author
English