102
(SCI)
Gold Nanosponges: Green Synthesis, Characterization, and Cytotoxicity
Journal of Nanoscience and Nanotechnology
Yang-Wei Lin*, Yi-Cheng Chen, Chia-Wei Wang, Wen-Tsen Chen, Chao-Ming Liu, Chung-Yu Chen, and Huan-T
13
1
Corresponding Author
English