100
(SCI)
Tin Mediated Allylation Reactions of Enol Ethers in Water
Organic Letters
Mei-Huey Lin,* Shiang-Fu Hung, Long-Zhi Lin, Wen-Shing Tsai and Tsung-Hsun Chuang
13
2
332