110
(SCI)
Au@Ag Dendritic Nanoforests for Surface-Enhanced Raman Scattering Sensing
Nanomaterials
Hung Ji Huang, Ming-Hua Shiao, Yang-Wei Lin, Bei-Ju Lin, James Su, Yung-Sheng Lin* and Han-Wei Chang
2021-07-01
11
1736
15
Other
English
MOST 109-2