102
(SCI)
SnCl2/TiCl3-Mediated Deoximation of Oximes in an Aqueous Solvent
Molecules
Mei-Huey Lin,* Han-Jun Liu, Cheng-Yu Chang, Wei-Cheng Lin, Tsung-Hsun Chuang
17
3
2464