100
(SCI)
Methods for the Preparation of Allenes Employing Indium- and Zinc-Mediated Dehalogenation Reactions in Aqueous Solutions
The Journal of Organic Chemistry
Mei-Huey Lin,* Wen-Shing Tsai, Long-Zhi Lin, Shiang-Fu Hung, Tsung-Hsun Chuang and Yi-Jen Su
76
8518