109
(SCI)
ilicon-Based Ag Dendritic Nanoforests for Light-Assisted Bacterial Inhibition
Nanomaterials
Hung Ji Huang , Han-Wei Chang, Yang-Wei Lin, Shao-Yi Chuang, Yung-Sheng Lin * and Ming-Hua Shiao*
2020-11-12
10
2244
13
6
Other
English